Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

1.Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Definicje

Administrator – Administratorem Państwa danych osobowych jest Miss Babienko Design, Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe Marta Babienko-Olszewski, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich w Głuchołazach. Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Miss Babienko Design Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe Marta Babienko-Olszewski i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem, Państwa danych osobowych jest Miss Babienko Design, Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16a/9 w Głuchołazach, kod pocztowy 48-340, wpisaną do rejestru CEIDG, NIP: 7532041339, REGON: 161524043  tel. 799 025 082, adres e-mail: info@missbabienko.com.

4. Warunki korzystania z serwisu

Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, zdjęć i elementów ze strony www.missbabienko.com, w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. 

Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, wszelkie nazwy firm pojawiające się na stronie zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie niniejszego serwisu w całości lub w jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ze strony Miss Babienko Design, Marta Babienko-Olszewski Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe i na warunkach określonych przez Miss Babienko Design, Marta Babienko Olszewski Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu należy skontaktować się pisząc na adres info@missbabienko.com.  

Korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie www.missbabienko.com wykorzystywanie w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do: - Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi oraz zapewnienia jakości realizowanych usług, a także umożliwienie dokonywania płatności za zakupione u nas produkty i usługi (art. 6 ust. 1b RODO). - Realizacji obowiązków prawnych w tym do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie). Przechowywanie umów, korespondencji i informacji związanych z realizacją umów sprzedaży produktów i świadczenia usług, a także rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO). - Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Miss Babienko Design, Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe, m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zgłoszenia, pytania i skargi w terminie ustalonym przepisami, marketingu usług własnych, przekazania informacji na temat aktualnej oferty, analiz statystycznych i badań marketingowych na potrzeby własne, kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów. (art. 6 ust. 1f RODO).

6. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

W czasie rejestracji lub zamówienia usługi przez Użytkownika na stronach naszego serwisu wymagamy podania następujących danych:

 • Nazwa firmy
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania lub siedziby
 • Adres inwestycji której dotyczyć będą usługi
 • Adres korespondencyjny lub adres dostawy towaru (w przypadku jeśli jest inny od adresu zamieszkania)
 • NIP (dla firm)
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail

Przy realizacji umowy świadczenia przez nas usług i sprzedaży produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Użytkownika przedmiotu umowy. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług przez Miss Babienko Design, Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe Marta Babienko-Olszewski na rzecz Użytkownika. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy.

7. Jak długo przetwarzamy dane

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Użytkowników celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.

8. Przekazywanie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną ( np. usługi hostingu danych na serwerach) oraz realizujące usługi finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczącym dla nas usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia w terminie przez Użytkownika wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Miss Babienko Design, Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe Marta Babienko-Olszewski może mieć obowiązek udzielania informacji i udostępnienia danych Użytkownika upoważnionym służbom i organom władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody Użytkownika, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie wtedy gdy legalność żądania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną.

9. Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej stronie internetowej, dokonują Państwo następujących czynności: Zamawiają Państwo nasze usługi; Składają Pastwo zapytanie o ofertę i wycenę usług w celu realizacji usługi przez dobrowolne przesłanie ich przez pocztę elektroniczną e-mail na adres info@missbabienko.com lub missbabienko@gmail.com. Przez dobrowolne wprowadzenie przez Państwa informacji w formularzach na stronie www.missbabienko.com; Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych; Składają Państwo aplikacje w sprawie pracy ; Rejestrują się Państwo w celu otrzymywania informacji o naszych usługach; Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu, zadając nam pytanie lub składając reklamację. Zbieramy również automatycznie pewne informacje o Użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową, jak to opisano w sekcji zatytułowanej "Cookies” („Ciasteczka”) .

10. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych: Reguła adekwatności Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; Reguła prawidłowości Staramy się, aby dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Reguła integralności i poufności Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych; Reguła rozliczalności Chcemy rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak aby w razie zapytania, można było udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na danych osobowych Użytkownika.

11. Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je w następujących celach:

 • umożliwienie Państwu korzystania z wszelkich usług, jakie od czasu do czasu możemy udostępniać za pośrednictwem strony internetowej;
 • prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;
 • dostarczenie Państwu, zgodnie z naszymi preferencjami komunikacyjnymi, informacji o naszych produktach i usługach, dostarczanie naszych najnowszych wiadomości lub specjalnych ofert, które mogą Państwa zainteresować;
 • śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań marketingowych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść strony internetowej; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;
 • uniemożliwienie Państwu zamieszczania lub rozsyłania treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym - na naszej stronie internetowej;
 • administrowanie stroną internetową (między innymi umożliwienie nam reagowania na wszelkie komentarze umieszczone na stronie internetowej lub umożliwienie przesyłania informacji zwrotnych do Państwa.)

12. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

W obecnej chwili nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

Czy i jak wykorzystujemy cookies?

Nasze serwisy korzystają z cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać urządzenie użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez użytkownika. Za pozwoleniem użytkownika, nasze serwisy i sieci reklamowe z nami współpracujące, umieszczają cookies na komputerach odwiedzających nasze serwisy. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać nasz serwis. Cookies nie rozpoznają jednak użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego użytkownika, który korzystał z danego serwisu na wybranym urządzeniu. Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie reklam, którymi najprawdopodobniej użytkownik nie będzie zainteresowany. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: niezbędne do działania usługi – umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania, wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu, funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań oraz ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy, statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?

W ramach naszego serwisu mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Czy używamy cookies podmiotów trzecich?

Tak. Użytkownik korzystający z naszego serwisu może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z Miss Babienko Design, Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe Marta Babienko-Olszewski podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies pomagają w szczególności w podniesieniu wygody użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność dostępną na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych m.in. dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą sami dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia m.in. zarządzanie plikami cookies konkretnej strony internetowej, całkowite usuwanie wszystkich zapisanych plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Najważniejsze informacje o cookies

Zgoda na cookies nie oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych. Cookies nie zbierają danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzieleniem niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cookies nie są niebezpieczne dla użytkownika, ani urządzenia użytkownika. Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia. Dotychczas cookies funkcjonowały na tej samej zasadzie, co obecnie. Jedyna zmiana polega na tym, że obecnie na serwisy nałożono obowiązek informowania o wykorzystywaniu cookies użytkowników. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji "Pomoc" poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje Internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Ustawienia", następnie ustawienia "Zawansowane". W sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo" należy kliknąć przycisk "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Zaawansowane". O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji "Ciasteczka".

Safari

W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i kliknąć ikonę "Bezpieczeństwo". W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

 

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

14. Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa jako konkretnego użytkownika. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

15. Prawa Użytkownika związane z danymi osobowymi

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie.

16. Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, w każdej chwili można wycofać tę zgodę. Jeżeli Użytkownik chce wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może to zrobić wysyłając wniosek na adres mailowy: info@missbabienko.com.

17. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Zmiany w Polityce prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.missbabienko.com. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21 listopada 2019 r.